Opłata zastępcza i kary administracyjne

W przypadku nieuiszczenia wymaganej opłaty przewidziana jest kara administracyjna w wysokości od 300,00 EUR do 3000,00 EUR. Nie podlegają Państwo karze, gdy

  • opłata drogowa została uiszczona należycie;
  • opłata drogowa została należycie uiszczona po zakończeniu jazdy drogą płatną;
  • opłata zastępcza została uiszczona terminowo i w odpowiedniej wysokości.

Wysokość opłaty zastępczej jest uzależniana od przyczyny i może wynosić:

  • 240 euro, jeśli dokumentacja co do klasy emisji nie została przedłożona w terminie lub została przedłożona nieprawidłowo;
  • 240 euro, jeśli opłata nie została uiszczona (np. ze względu na zbyt małą ilość środków w systemie Pre-Pay, nienaliczenie opłaty z powodu nieprawidłowo zamontowanego GO-Box);
  • 120 euro, jeśli opłata została uiszczona w niepełnej wysokości (np. przyjęto zbyt małą liczbę osi, niezgodności w zakresie klasy emisji);
  • 120 euro, jeśli numer rejestracyjny lub GO-Box znajdujący się w pojeździe nie są zgodne z danymi w systemie (deklaracja pojazdu).

Opłatę zastępczą należy uiścić bezpośrednio na miejscu, po ustnym wezwaniu przez służby nadzoru. W przypadku pisemnego wezwania do zapłaty termin płatności wynosi 4 tygodnie od chwili wystawienia wezwania. Przy przelewie należy podać prawidłowy numer identyfikacyjny. Numer ten można znaleźć na wezwaniu do uiszczenia opłaty zastępczej. Terminowe uiszczenie opłaty zastępczej w pełnej wysokości wstrzymuje procedurę administracyjną.