Uregulowanie zaległej opłaty drogowej GO

W przypadku braku płatności lub częściowej płatności

Jeśli opłata drogowa nie GO nie została uiszczona prawidłowo, konieczne jest uregulowanie zaległej zapłaty. Jest to możliwe tylko pod pewnymi warunkami!

Uregulowanie zaległej płatności w punkcie sprzedaży GO

Możliwe w przypadku nieuiszczenia opłaty drogowej (np. niewystarczające środki na opłaty drogowe lub zablokowane urządzenie GO-Box) lub częściowego uiszczenia opłaty drogowej (błędnie ustawiona liczba osi lub parametrów taryfy):

  • w punkcie sprzedaży GO w ciągu 5 godzin i 100 km.

Proszę okazać urządzenie GO-Box.

Uregulowanie zaległej opłaty drogowej przez telefon lub w portalu SelfCare

Możliwe tylko przy częściowym uiszczeniu opłaty drogowej (błędnie ustawiona liczba osi lub parametrów taryfy):

  • w ciągu 96 godzin
  • w ASFINAG Service Center telefonicznie pod numerem 0800 400 12 400 (bezpłatnie z Austrii i Niemiec) lub pod numerem +43 1 955 1266 (z zagranicy)
  • za pośrednictwem portalu SelfCare

Na co należy zwrócić uwagę?

  • W celu uregulowania zaległej płatności prosimy o przygotowanie numeru rejestracyjnego pojazdu, numeru identyfikacyjnego urządzenia GO-Box oraz numeru PAN. Można je znaleźć w deklaracji pojazdu.
  • Proszę sprawdzić z wyprzedzeniem, za jaki okres i za jaki odcinek, jaką liczbą osi i parametry taryfy ma zostać uregulowana zaległa opłata drogowa. W tym celu proszę skorzystać z indywidualnych informacji o transakcjach (dostępnych na liście pojazdów w portalu SelfCare). Późniejsza korekta uregulowanej płatności nie jest możliwa, jeżeli za określony okres i określony odcinek zaległa opłata drogowa została już uregulowana.
  • Zaległe płatności mogą być dokonywane tylko w określonych przedziałach czasowych (5 godzin/100 kilometrów lub 96 godzin). Uregulowanie zaległej opłaty drogowej po tym terminie nie jest możliwe i będzie skutkowało wezwaniem do uiszczenia opłaty zastępczej.