Privacybeleid

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking

Verantwoordelijke voor de hierna beschreven gegevensverwerking is ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft, 1030 Wien, Schnirchgasse 17, T +43 50 108-10000, F +43 50 108-10020, office@asfinag.at, FN 92191 a (hierna “ASFINAG“).

De met de gegevensbescherming belaste persoon van de ASFINAG is bereikbaar onder: ASFINAG Datenschutz, Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft, 1030 Wien, Schnirchgasse 17, datenschutz@asfinag.at,T +43 1 955 1266, F +43 1 955 1277.

ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Voor zover het gebruik van onze webshop niet mogelijk is zonder vermelding van persoonsgegevens, vindt gebruik van uw persoonsgegevens (bijv. naam, adres, e-mailadres) altijd vrijwillig en alleen met uw toestemming plaats. Dit geldt ook voor het doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden (dochterondernemingen of andere derden).

Wij hebben overeenkomstig de wettelijke voorschriften voor elektronische communicatie en gegevensbescherming de voorgeschreven technische en organisatorische maatregelen getroffen.

U heeft te allen tijde recht op informatie, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Voor de technische werking van de webshop worden IP-adres, datum, tijd en bekeken pagina's bij het bezoek aan de ASFINAG-webshop verzameld. Deze dienen uitsluitend voor de traceerbaarheid in geval van storing en probleemoplossing vanuit een technisch oogpunt. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Logfiles en Hosting

Wanneer u onze website www.go-maut.at bezoekt, wordt er automatisch informatie van uw eindapparaat naar onze website gezonden. De volgende informatie worden tijdelijk in een zogenaamde logfile opgeslagen:

 • IP-adres van het eindapparaat
 • Datum en tijd van de toegang
 • Naam en URL van het opgeroepen bestand
 • Website, van waaruit de toegang plaatsvindt
 • Gebruikte browser en indien nodig het besturingssysteem van uw eindapparaat

Deze gegevens worden tot aan de automatische verwijdering 4 maanden bewaard.

De verwerking dient het volgende doel:

De tijdelijke opslag van het IP-adres van de gebruiker door ons systeem is noodzakelijk, om de realisatie van de website op de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Met de genoemde gegevens kunnen belangrijke aanwijzingen voor de optimalisatie van de website worden ingewonnen. Foutsituaties kunnen beter worden getraceerd en de gebruikersvriendelijkheid kan worden verbeterd. Deze gegevens dienen ook ter waarborging van de veiligheid van onze systemen (bijv. aanvalsdetectie). Evaluatie voor marketingdoeleinden vindt niet plaats.

De wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6, par 1, lid f AVG. Ons legitieme belang ligt in het bovengenoemde doel.

Om uw bezoek aan onze website zo aangenaam mogelijk te maken, maken wij gebruik van het content delivery-netwerk van onze hostingprovider. Een Content Delivery Network (CDN) is een gedistribueerd netwerk van servers die statische webcontent (afbeeldingen, JavaScript, CSS-bestanden) efficiënt kunnen leveren aan gebruikers en deze zo snel mogelijk regionaal beschikbaar kunnen stellen om de laadtijd te minimaliseren. De wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6, par 1, lid f AVG. Ons legitieme belang ligt in het bovengenoemde doel.

Cookies & toestemming

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Daarbij gaat het om kleine tekstbestanden, die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen, wanneer u onze pagina oproept. Enerzijds dient het gebruik van cookies om het bezoek aan onze website zo aangenaam mogelijk te maken, anderzijds dient het om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren.

Via een cookiebanner vragen wij u bij het oproepen van de pagina toestemming om functionele en statistische cookies in te stellen. Functionele cookies zijn noodzakelijk om basisfuncties van de website uit te kunnen voeren. Indien u hiermee niet akkoord gaat, kan de functionaliteit van de website beperkt zijn. U heeft het recht, uw toestemming op elk moment te herroepen. Deze cookies kunt u op elk moment via de instellingen in uw browser wissen.

Hierna vindt u een opsomming van de door ons geplaatste cookies waarvoor geen toestemming is vereist:

NaamOpslagduurDoel
truendo_cmp1 jaarDeze cookie wordt gebruikt om uw instellingen voor de gegevensbescherming op te slaan. Hierdoor kan op deze website de beheersoftware voor gegevensbescherming de voor de gegevensbescherming relevante functies correct configureren.
__RequestVerificationTokenSessie-eindeVoorkomt het ongeoorloofd plaatsen van website-inhoud (zgn. Cross-Site-Request-Forgery). Bevat geen informatie over de gebruiker.
jsVSessie-eindeWordt geplaatst door MTCaptcha en dient voor de opslag van de gebruikte script-versie.
mtv1ConfSumSessie-eindeWordt geplaatst door MTCaptcha als testgegevens voor validatie.
mtv1PulseSessie-eindeWordt geplaatst door MTCaptcha als identificatiestring.

Hierna vindt u een opsomming van de door ons geplaatste cookies waarvoor toestemming vereist is bij toestemming voor alle cookies:

NaamOpslagduurDoel
_pk_id13 maandenVerzamelt statistieken over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website wordt doorgebracht, en welke pagina's werden gelezen.
_pk_ses30 minutenWordt door Matomo Analytics Platform gebruikt om de paginaoproepen van bezoekers tijdens de sessie bij te houden.
_pk_ref6 maandenWordt door het Matomo Analytics-platform gebruikt om de verwijzende website te identificeren via welke de bezoeker is gekomen.
YSCSessie-eindeIs nodig voor weergave van geïntegreerde sociale media-inhoud (bijv. YouTube).
VISITOR_INFO1_LIVE5 maandenIs nodig voor weergave van geïntegreerde sociale media-inhoud (bijv. YouTube).

Gegevensanalyse / Matomo

Onze website gebruikt de open source-software "Matomo" (https://matomo.org/) als web-analyse-instrument. Daarmee is het voor ons mogelijk een analyse te maken van het gebruik van de website. Deze analyse heeft als doel de website voor u te verbeteren, doordat o.a. navigatieproblemen van de website opgespoord alsmede functies en aanbiedingen aangepast worden aan uw wensen.

Door Matomo worden cookies geplaatst. De in het kader van de cookies geregistreerde gegevens worden onmiddellijk automatisch geanonimiseerd, doordat het IP-adres afgekort wordt opgeslagen en zodoende een herleiding naar uw eindapparaat resp. uw persoon uitgesloten is.

Bovendien worden de gegevens uitsluitend op onze server opgeslagen en niet overgedragen aan andere servers of derden. De registratie met onmiddellijke anonimisering van uw gegevens is voor het gebruik van de website absoluut noodzakelijk.

Informatie over de rechten van de betrokkenen

Conform de privacy-basisverordening staan de betrokkene de volgende rechten ter beschikking:

Recht op informatie

Iedere bij de gegevensverwerking betrokken persoon heeft het recht - nadat hij zijn identiteit heeft aangetoond - van ASFINAG informatie erover te verlangen, of zijn persoonsgegevens worden verwerkt. Is dit het geval, heeft de betrokkene het recht op verdere informatie over de doelen en de rechtsgrond van de verwerking, de categorieën van de hem betreffende gegevens, de gegevensbronnen, de ontvanger van zijn gegevens, het (niet)bestaan van een geautomatiseerde besluitvormingsprocedure inclusief profilering, een mogelijke instructie over zijn rechten en plichten en een kopie van de persoonsgegevens.

Recht op rectificatie en verwijdering

Als de persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan de betreffende persoon — eventueel met behulp van een aanvullende verklaring — de rectificatie, voltooiing of verwijdering van de hem betreffende gegevens in het kader van de verwerkingsdoelen verlangen. ASFINAG is in het bijzonder verplicht persoonsgegevens te verwijderen voor zover de verwijdering wettelijk is voorzien resp. wanneer een bestaande toestemming voor verwerking is herroepen, geen verdere rechtsgrond voor de verwerking bestaat of wanneer persoonsgegevens voor de doelen, waarvoor ze werden verzameld niet meer vereist zijn.

Echter bestaat het recht op verwijdering niet, wanneer de verwerking voor vervulling een wettelijke verplichting van ASFINAG of voor waarneming van een taak, die in het openbare belang ligt of in de uitoefening van het openbare gezag gebeurt of voor rechtsvordering, uitoefening of verdediging van wettelijke aanspraken verplicht is.

Recht op beperking van de verwerking

Iedere betrokken persoon heeft het recht de verwerking van zijn persoonsgegevens te laten beperken. Daarvoor moet zijn voldaan aan één van de volgende voorwaarden:

 • de juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokken persoon bestreden, gedurende een periode, die het ASFINAG mogelijk maakt, de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • de verwerking is onrechtmatig en de betrokken persoon weigert de verwijdering van de persoonsgegevens en verlangt in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
 • ASFINAG heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking en tegelijkertijd heeft de betrokken persoon ze nodig voor de handhaving, uitoefening of verdediging van zijn rechten;
 • als de betrokken persoon bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, zolang nog niet vaststaat, of de legitieme redenen van ASFINAG zwaarder wegen dan die van betrokkene.

Echter mogen beperkte gegevens ter bescherming van de rechten van een andere persoon, voor belangrijk openbaar belang of voor rechtsvordering, uitoefening of verdediging van de rechtsvorderingen van ASFINAG verder worden gebruikt.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

De betrokken persoon heeft het recht, de hem betreffende persoonsgegevens, die hij aan ASFINAG beschikbaar heeft gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen resp. – voor zover technisch mogelijk – aan een andere verantwoordelijke te laten overdragen. Dit recht bestaat echter alleen, als de verwerking is gebaseerd op de rechtsgrond van een overeenkomst resp. de toestemming van betrokkene.

Recht op bezwaar

De betrokken persoon heeft het recht, om redenen, die uit zijn speciale situatie resulteren, op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens. Dit recht bestaat alleen, als de verwerking

 • voor de waarneming van een taak, die in het openbare belang licht, verplicht is, of
 • gebeurt in de uitoefening van het openbare gezag, dat aan ASFINAG is overgedragen, of
 • ter bescherming van de legitieme belangen van ASFINAG of een derde verplicht is.

ASFINAG verwerkt dan de persoonsgegevens niet meer, tenzij zij de dwingende gerechtvaardigde redenen voor de verwerking kan aantonen, die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokken persoon of tenzij de verwerking dient voor de rechtsvordering, uitoefening of verdediging van wettelijke aanspraken.

Recht op bezwaar tegen directe reclame

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor directe reclame, heeft de betrokken persoon het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem/haar betreffende persoonsgegevens voor het maken van dergelijke reclame. Indien de betrokken persoon bezwaar maakt tegen de verwerking voor directe reclame, worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit

Iedere betrokken persoon heeft het recht van beroep bij de gegevensbeschermingsautoriteit, Barichgasse 40-42, 1030 Wenen, dsb@dsb.gv.at.