Náhradní mýtné a správní pokuty

Kdo nezaplatí řádně mýtné, riskuje správní pokutu ve výši od 300,00 euro do 3 000,00 euro. Vyhnete se tomu, když ...

  • řádně uhradíte mýtné;
  • řádně doplatíte mýtné;
  • mýtné zaplatíte včas a řádně.

Výše náhradního mýtného závisí na důvodu prohřešku a činí například ...

  • 240 euro, pokud nedošlo včas a řádně k prokázání emisní třídy EURO;
  • 240 euro, pokud nebylo mýtné zaplaceno (např. nedostatečná nabitá částka v režimu Pre-Pay, chybějící transakce z důvodu nesprávné montáže GO-Boxu);
  • 120 euro v případě, že bylo mýtné zaplaceno jen částečně (např. při nastavení nízkého počtu náprav resp. při nesrovnalostech týkajících se emisní třídy EURO vozidla);
  • 120 euro, jestliže registrační značka nebo GO-Box ve vozidla nesouhlasí s údaji v systému (deklarací vozidla).

Náhradní mýtné musí být zaplaceno na místě ihned po ústní výzvě od orgánu dozoru nad mýtným. Při písemné výzvě činí splatnost 4 týdny ode dne vystavení výzvy. Při bankovním převodu uveďte prosím správné identifikační číslo. To naleznete na výzvě k úhradě dodatečného mýtného. Úplným a včasným zaplacením dodatečného mýtného předejdete oznámení správnímu orgánu.