Tipy k mýtnému

 • Včas před jízdou se informujte o mýtné povinnosti v Rakousku a o ovládání a funkčnosti GO-Boxu.
 • Nezapomeňte: Mýtná povinnost platí již od státní hranice, resp. od prvního vjezdu na dálnici nebo rychlostní komunikaci!
 • Při nejasnostech se můžete kdykoliv obrátit na Servisní centrum ASFINAG.
 • V případě potřeby využijte možnosti k doplacení mýtného:
  • Doplatek je možný během 5 hodin a do vzdálenosti 100 km na distribučním místě GO nebo u dozoru nad výběrem mýtného.
  • Při zadání příliš nízké kategorie (počtu náprav) resp. při nesprávné emisní třídě EURO do 96 hodin telefonicky v ASFINAG Service Center, online v portálu SelfCare nebo pomocí aplikace ASFINAG.
 • V krajním případě: Dodatečné mýtné hraďte včas a řádně. Tím se vyhnete zahájení nákladného správního řízení.
 • V případě správní pokuty kontaktujte příslušný okresní správní úřad. Na tento úřad se obracejte s případnými otázkami, které se týkají řízení.

Vaše žádost bereme vážně. Návrhy ke zlepšení, ale také reklamace povinnosti platit dodatečné mýtné důkladně prověříme a posoudíme. Splatnost však i při reklamací platí.

Kontrola mýtného

Automatická kontrola

Automatická kontrola probíhá pomocí kontrolních kamer, které jsou upevněné na mýtných branách. Tyto kamery dohlížejí na správné odvádění mýtného, aniž by narušovaly plynulost provozu. Všechna projíždějící vozidla se přitom automaticky třídí do kategorií podle počtu náprav a kontroluje se u nich správné odvedení mýtného. Navíc existují i mobilní kontrolní zařízení, která se pravidelně přemísťují.

Jestliže z automatické kontroly vyplyne podezření na porušení povinnosti, fotografie dotyčného vozidla se přenese do kontrolní centrály společnosti ASFINAG (Enforcement-Center) a ručně se ověří. V závislosti na výsledku ověření se obrazový materiál buď zamítne, nebo se informace předá kontrolnímu mýtnému orgánu, případně bude zaslána písemná výzva k zaplacení dodatečného mýtného.

Manuální kontrola

Enforcement Center úzce spolupracuje se spolupracovníky servisní a kontrolní služby. Pojďte se dozvědět více o servisní a kontrolní službě ASFINAG a o jejích pravomocech …

Mýtný kontrolní orgán kontroluje dodržování mýtné povinnosti na kontrolních dopravních místech i na parkovištích, ale také v plynulém provozu.

Servisní a kontrolní služba společnosti ASFINAG

Pracovnice a pracovníci servisní a kontrolní služby společnosti ASFINAG (stručně „mýtný kontrolní orgán“) jsou činitelé veřejného dohledu. Prošli školením ve školicích střediscích výkonných bezpečnostních složek a přísahou jsou podřízeni okresním správním úřadům. Mají služební průkaz, kterým se na požádání prokážou.

V souvislosti s kontrolními jízdami vám mýtný kontrolní orgán na silnicích vyšších tříd také poskytne radu, pomoc a informace (první pomoc, zabezpečení při nehodách a zácpách, apod.).

Pravomoci

Zákonem stanovené pravomoci kontrolního mýtného orgánu

Pracovnice a pracovníci mýtného kontrolního orgánu mohou ...

 • zastavovat řidiče motorových vozidel, a to pomocí světelných nebo zvukových znamení (např. modrý maják, zastavovací terč, světelný nápis na zádi auta);
 • zjišťovat totožnost řidiče a majitele technického průkazu;
 • prověřovat vozidlo, palubní jednotku (GO-Box) nebo připevnění dálniční známky, tachograf, počítadlo kilometrů či jiné zařízení pro kontrolu jízdy;
 • vyžadovat zaplacení dodatečného mýtného a přijímat platbu;
 • pomocí k tomu určených prostředků zabránit v další jízdě vozidla (např. pomocí technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla, odejmutím dokladů k vozidlu);
 • Přijímat opatření k zahájení správního řízení a přijímat předběžnou peněžitou záruku pro příslušné orgány státní správy.