Tipy pro mýtné GO

 • Zjistěte si včas před jízdou informace o povinnosti platit mýtné v Rakousku a ovládání a funkcích palubní jednotky GO-Box.
 • Nezapomeňte: Povinnost platit mýtné vzniká, jakmile na zpoplatněnou silniční síť vjedete! Na nájezdech jsou umístěny značky upozorňující na povinnost platit mýtné.
 • Využijte možnosti doplatku mýtného (Doplatek mýtného GO):
  • v rozmezí do 5 hodin a 100 ujetých kilometrů na prodejním místě GO.
  • v rozmezí do 96 hodin telefonicky u ASFINAG Service Center nebo online na portálu SelfCare (v případě použití nízkého nastaveného počtu náprav/kategorie nebo chybně uložených dokládaných tarifních vlastností).
 • V případě potřeby: Uhraďte náhradní mýtné ve stanovené lhůtě a řádně. Vyhnete se tak zahájení nákladného správního řízení. V případě správních sankcí Vás bude kontaktovat orgán příslušný k řešení Vašeho případu. Ten je bude dále také kontaktním místem pro dotazy týkající se řízení.
 • V případě nejasností se obracejte na ASFINAG Service Center – telefonicky 24/7 na čísle 0800 400 12 400 (zdarma z Rakouska a Německa) nebo +43 1 955 1266.

Vaše záležitosti bereme vážně. Reklamace požadavků náhradního mýtného jsou svědomitě prověřovány. Lhůta pro zaplacení však zůstává i v případě reklamace v platnosti.

Kontrola mýtného

Servisní a kontrolní management, mýtný dohled, Enforcement Centre

Kontrolujeme dodržování povinnosti platit mýtné.

Automatická kontrola

Automatická kontrola se provádí pomocí kontrolních kamer umístěných nad silnicemi nebo pomocí přenosných kontrolních zařízení, která se pravidelně přemisťují. Dohlížejí na správné placení mýtného, aniž by zasahovaly do plynulosti provozu.

Pokud automatická kontrola odhalí podezřelé skutečnosti, je fotografie dotyčného vozidla předána do kontrolní centrály ASFINAG (Enforcement Center) a prověřena. Pokud kontrola ukáže, že mýtné bylo zaplaceno správně, obrazový záznam se zahodí. Pokud však mýtné nebylo zaplaceno správně, bude o tom informován správce mýtného nebo bude osoba zapsaná jako držitel registrace vozidla písemně vyzvána k zaplacení náhradního mýtného.

Kontrola prováděná orgány mýtného dohledu

Kontrolu provádí orgány mýtného dohledu: Kontrolují dodržování mýtné povinnosti na kontrolních stanovištích a na parkovištích, ale také v jedoucím provozu na silnici. Orgány mýtného dohledu úzce spolupracují s centrem pro vymáhání pohledávek.

Náš mýtný dohled

Na cestách pro větší bezpečnost

Pracovnice a pracovníci mýtného dohledu společnosti ASFINAG (servisní a kontrolní management) mají statut orgánu veřejného pořádku. Jsou školeni ve vzdělávacích střediscích bezpečnostních složek (policie) a skládají přísahu u okresních správních orgánů. Mají služební průkazy, kterými se na požádání prokazují.

Na silnicích po celém Rakousku pracuje zhruba 100 lidí, kteří dohlížejí na výběr mýtného. Kontrolují mýtné ale také poskytují rady, pomoc a informace (první pomoc, zajištění místa nehody či dopravní zácpy, doplatek mýtného, informace atd.).

Pravomoci orgánů mýtného dohledu

Pracovnice a pracovníci mýtného dohledu mohou

 • zastavovat řidiče a řidičky motorových vozidel pomocí zřetelně viditelných nebo slyšitelných znamení (např. blikající modrá světla, stavěcí terč, světelný nápis na zadní části vozidla kontrolního orgánu);
 • zjišťovat identitu řidiče nebo řidičky a majitele registrace vozidla;
 • kontrolovat vozidlo, palubní jednotku (GO-Box) nebo správné umístění známky, tachograf, tachometr a záznamové zařízení ES;
 • vyžadovat úhrady náhradního mýtného a úhrady přijímat;
 • zabránit vozidlům v pokračování v jízdě přijetím vhodných opatření (např. botička, odebrání dokladů od vozidla);
 • činit opatření k zahájení správního řízení a za úřady přijímat předběžnou zabezpečovací kauci.