Prohlášení o ochraně údajů

Subjekt odpovědný za zpracování dat

Osobou zodpovědnou za dále popisované zpracování osobních údajů je společnost ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft, 1030 Wien, Schnirchgasse 17, T +43 50 108-10000, F +43 50 108-10020, office@asfinag.at, FN 92191 a (dále jen „ASFINAG“).

Pracovníka společnosti ASFINAG pověřeného ochranou osobních údajů lze kontaktovat na adrese: ASFINAG Datenschutz, Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft, 1030 Wien, Schnirchgasse 17, datenschutz@asfinag.at, T +43 1 955 1266, F +43 1 955 1277.

Společnost ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft klade velký důraz na ochranu Vašich osobních údajů. Protože používání našeho e-shopu není možné bez uvedení údajů vztahujících se na osobu, probíhá využití Vašich osobních údajů (jako např. jméno, adresa, e-mailová adresa) vždy dobrovolně a pouze s Vašim svolením. Toto platí také pro další předání Vašich údajů třetím stranám (dceřiný podnik nebo jiná třetí strana).

Provedli jsme dle zákonných předpisů pro elektronickou komunikaci a ochranu údajů předepsaná technická a organizační opatření.

Máte kdykoli právo na sdělení, upravení nebo smazání Vašich osobních údajů. Za účelem technického provozu e-shopu se zjišťují IP adresa, datum, čas a sledované stránky při návštěvě e-shopu ASFINAG. Tyto slouží výhradně ke sledování v případě, že nastane chyba, nebo k odstranění chyby z technického hlediska. Tyto údaje se nepředávají třetím osobám.

Soubory protokolů a hosting

Při návštěvě našich webových stránek www.asfinag.at jsou z Vašeho zařízení automaticky odesílány informace na náš web. Následující informace jsou dočasně ukládány v takzvaném souboru protokolu:

 • IP adresa koncového zařízení
 • datum a čas přístupu
 • název a URL zobrazeného souboru
 • webové stránky, ze kterých k přístupu dochází
 • použitý prohlížeč a případně operační systém Vašeho koncového zařízení

Tyto údaje jsou uchovány až do automatického odstranění po dobu 4 měsíců.

Zpracování těchto údajů slouží následujícímu účelu:

Dočasné uložení IP adresy uživatele v našem systému je nezbytné pro umožnění doručení webové stránky do počítače uživatele. Uvedené údaje poskytují důležité informace pro optimalizaci webových stránek. Díky tomu je možné lze lépe prozkoumat chybové situace a zlepšovat uživatelskou přívětivost. Tyto údaje slouží také k zajištění bezpečnosti našich systémů (např. k detekci útoků). Vyhodnocování pro marketingové účely neprobíhá.

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá ve výše uvedeném účelu.

Aby byl Váš pobyt na našem webu co nejpříjemnější, používáme síť pro doručování obsahu našeho poskytovatele hostingu. Síť pro doručování obsahu (CDN) je distribuovaná síť serverů, pomocí níž lze uživatelům efektivně přenášet statický webový obsah (obrázky, JavaScript, soubory CSS) a zpřístupňovat je v závislosti na regionu co nejrychleji za účelem minimalizace časů načítání. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá ve výše uvedeném účelu.

Soubory cookie a souhlas

Na našich webových stránkách používáme cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se při návštěvě našich webových stránek automaticky ukládají do Vašeho koncového zařízení. Použití cookies slouží na jedné straně k co nejpříjemnější návštěvě našich webových stránek, na druhé straně k optimalizaci uživatelské přívětivosti našich webových stránek.

Prostřednictvím cookie-banneru žádáme při návštěvě webu o souhlas s nastavením funkčních a statistických cookies. Funkční soubory cookie jsou nezbytné pro provádění základních funkcí webových stránek. Pokud s nimi nesouhlasíte, může docházet k omezení funkcí webových stránek. Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Tyto soubory cookie můžete kdykoli odstranit pomocí nastavení ve Vašem prohlížeči.

Používáme následující soubory cookie:

NázevDoba uloženíÚčel
truendo_cmp1 rokTento soubor cookie se používá k uložení nastavení ochrany osobních údajů.
Software pro správu ochrany údajů tak může na těchto webových stránkách
správně nakonfigurovat funkce související s ochranou osobních údajů.
__RequestVerificationTokenKonec relaceZabraňuje neoprávněnému zveřejňování obsahu webových stránek
(tzv. padělání požadavků napříč weby). Neobsahuje žádné informace o uživateli.
_pk_id13 měsícůShromažďuje statistiky o návštěvách uživatele na webu,
jako je počet návštěv, průměrný čas strávený na webu
a které stránky byly přečteny.
_pk_ses30 minutPoužívá platforma Matomo Analytics ke sledování zobrazení stránky návštěvníkem v průběhu relace.

Analýza dat / Matomo

Naše webové stránky používají jako nástroj pro analýzu software s otevřeným zdrojovým kódem „Matomo“ (https://matomo.org/). To nám umožňuje analyzovat používání webových stránek. Účelem této analýzy je vylepšování webových stránek mimo jiné sledováním problémů s navigací na webových stránkách a přizpůsobením funkcí a nabídek Vašim přáním.

Matomo používá dále uvedené soubory cookie. Data získaná za pomocí souborů cookie jsou okamžitě automaticky anonymizována uložením zkrácené podoby IP adresy, čímž jsou vyloučena možnost jakýchkoli závěrů ohledně Vašeho zařízení nebo Vaší osoby.

Kromě toho jsou data ukládána výhradně na našem serveru a nejsou přenášena na jiné servery ani předávána třetím stranám. Sběr dat s okamžitou anonymizací Vašich údajů je pro provoz webových stránek nezbytný.

Omnichannel – Chat

Na našem webu používáme živý chat z modulu Microsoft Dynamics 365, Omnichannel for Customer Service (https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-service/introduction-omnichannel). Ten je poskytován společností Microsoft Cooperation, 1 Microsoft Way, 98052 Redmond, USA. Živý chat můžete použít jako kontaktní formulář a chatovat s našimi pracovníky téměř v reálném čase. Při spuštění chatu jsou shromažďovány následující osobní údaje:

 • Datum a čas zobrazení
 • Délka zobrazení
 • Typ / verze prohlížeče
 • Anonymizovaná IP adresa (poslední oktet je odstraněn)
 • Použitý operační systém
 • URL předtím navštívené webové stránky
 • Obsah přenášených chatů
 • Jméno, příjmení (pokud je uvedeno)
 • E-mail (pokud je uveden)

V závislosti na průběhu rozhovoru s našimi pracovnicemi a pracovníky mohou být v průběhu chatu shromažďovány další osobní údaje, který sami zadáte. Naše systémy jsme nakonfigurovali tak, aby byly Vaše údaje zpracovávány a ukládány pouze na území Evropské unie.

Právním základem pro zpracování údajů a jejich předávání je poskytnutý souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Tento souhlas je vyžadován před nastavením cookies a před odesláním uvedených dat. Zpracování dat slouží pro účely poskytování ještě lepších služeb a podpory našim zákazníkům. Funkce chatu umožňuje konverzaci s pracovníkem společnosti ASFINAG v reálném čase a přispívá tak ke spokojenosti zákazníka. Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Tyto soubory cookie můžete kdykoli odstranit pomocí nastavení ve Vašem prohlížeči. Zákonnost zpracování do okamžiku odvolání Vašeho souhlasu tím nebude dotčena. Protokoly chatu jsou součástí firemní komunikace a jsou uchovávány po dobu tří let pro účely archivace.

Chatbot

Pro usnadnění vyhledávání informací na webových stránkách je použit systém hatbot. Ten dokáže rychle odpovídat na otázky návštěvníka webové stránky nebo odkázat návštěvníka webové stránky na pracovníka péče o zákazníky.

Protože používání systému chatbot není bez uvedení osobních údajů možné, probíhá využití osobních údajů (jako např. jméno, registrační značka) vždy dobrovolně.

Právní základ zpracování údajů

Právním základem zpracování osobních údajů v systému chatbot na webové stránce je smlouva o bezplatném poskytování služeb s návštěvníkem webové stránky dle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (Obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Chatbot

Systém chatbot lze použít na stránkách společnosti ASFINAG.

Chatbot je dialogový systém, který může odpovídat na Vaše otázky za použití rutin a pravidel. Pokud systém chatbot nedokáže najít vhodnou odpověď, přepojí Vás na pracovníka péče o zákazníky. Právním základem je smlouva o bezplatném poskytování služeb. Průběh chatu je ukládán, tzn. ukládají se údaje, které uvedete a anonymizované ID pro označení chatu. Tyto údaje jsou po 90 dnech odstraňovány.

K zajištění potřebné vysoké kvality, bezpečnosti a dostupnosti služby využívá společnost ASFINAG následujícího externího zpracovatele:

Firma: IBM
Adresa: Obere Donaustraße 95, 1020 Wien, RAKOUSKO
Kategorie externího zpracování: Software as a Service

Informace o právech subjektů údajů

Podle Všeobecného nařízení o ochraně údajů mají subjekty údajů tato práva:

Právo na přístup k informacím

Každý subjekt údajů dotčený zpracováním údajů má právo – po prokázání své totožnosti – požadovat po společnosti ASFINAG informace o tom, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány. V takovém případě má subjekt údajů právo na další informace o účelu a právním základu zpracování, o kategoriích údajů, které se jej týkají, o zdrojích údajů, o příjemcích jeho údajů, o (ne)existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, na případné poučení o svých právech a povinnostech a na vydání kopie osobních údajů.

Právo na opravu a výmaz

Jsou-li osobní údaje nesprávné nebo neúplné, může subjekt údajů případně i prostřednictvím doplňujícího prohlášení požadovat opravu, doplnění nebo vymazání údajů, které se jej v rámci daného účelu zpracování týkají. Společnost ASFINAG je zejména povinna vymazat osobní údaje, pokud je jejich výmaz stanoven zákonem nebo pokud byl zrušen dříve poskytnutý souhlas se zpracováním, pokud neexistuje další právní základ pro zpracování nebo pokud osobní údaje již nejsou pro účely, pro které byly shromážděny, nezbytné.

Právo na výmaz však nevzniká, pokud je zpracování nutné v souvislosti s plněním právního závazku společnosti ASFINAG, nebo plněním úkolu ve veřejném zájmu nebo ve výkonu veřejné moci nebo v souvislosti s uplatňováním, výkonem nebo obranou právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Každý subjekt údajů má právo omezit zpracování svých osobních údajů. K tomu musí být splněn jeden z následujících předpokladů:

 • subjekt údajů popírá správnost osobních údajů, v takovém případě po dobu, která společnosti ASFINAG umožní správnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a místo toho požaduje omezení využívání osobních údajů;
 • společnost ASFINAG již osobní údaje pro účely zpracování nepotřebuje a zároveň je však potřebuje subjekt údajů za účelem uplatnění, výkonu nebo obhajoby svých práv;
 • pokud subjekt údajů vznesl námitky proti zpracování, dokud není jisté, zda oprávněné důvody společnosti ASFINAG nad důvody subjektu údajů převažují.

Omezené údaje však mohou být dále použity k ochraně práv jiné osoby, pro účely důležitého veřejného zájmu nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků společnosti ASFINAG.

Právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo obdržet osobní údaje, které společnosti ASFINAG poskytl, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, a pokud je to technicky možné, tyto údaje nechat předat jinému subjektu odpovědnému za zpracování. Toto právo však existuje pouze tehdy, pokud je zpracování založeno na právním základě smlouvy nebo souhlasu subjektu údajů.

Právo na námitku

Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitky proti zpracování osobních údajů z důvodů vyplývajících z jeho zvláštní situace. Toto právo existuje pouze v případě zpracování

 • nezbytného pro plnění úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo
 • při výkonu veřejné moci, která byla na společnost ASFINAG přenesena, nebo
 • k ochraně oprávněných zájmů společnosti ASFINAG nebo třetí strany.

Společnost ASFINAG pak již nebude osobní údaje zpracovávat, ledaže by mohla prokázat naléhavé legitimní důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.

Právo vznést námitku proti přímému marketingu

V případě zpracování osobních údajů za účelem provozování přímého marketingu má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, za účelem takového marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

Právo na stížnost u dozorujícího orgánu

Každý subjekt údajů má právo na stížnost u Úřadu pro ochranu údajů, Barichgasse 40-42, 1030 Vídeň, dsb@dsb.gv.at.